Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

 
REKISTERINPITÄJÄ

Miuko Media / Jenni Tavén
Y-tunnus FI28527293
Rantapuisto 23
30100 Forssa
jenni@miuko.fi

 
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Miuko Median asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 
REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
– Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
– Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana henkilön rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun henkilö antaa yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteröidyn henkilön tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 
REKISTERIN SUOJAUS

Sähköinen rekisteri on suojattu palomuurilla ja salasanalla. Manuaaliset aineistot sijaitsevat lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterin pitäjällä on pääsy tietoihin.

 
TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, vaatia korjaamaan sekä poistamaan rekisterissä olevat tietonsa.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Miuko Media voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.